Menu
0
Groot assortiment top koffies
Snel, veilig en eenvoudig besteld
NL Verzending €4,95 en gratis vanaf €45,-
Meer dan 10 jaar koffie professionals

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. XXL koffie onderdeel van Brinks Coffee B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5321 JE) Hedel aan de Veldweg 26, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73365572 (tevens opdrachtnemer).
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
 3. Afnemer: de wederpartij (een natuurlijke- of rechtspersoon) of consument die een overeenkomst sluit met XXL koffie.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen XXL koffie en afnemer tot het leveren van Producten;
 5. Partijen: XXL koffie en afnemer gezamenlijk;
 6. Producten: de door XXL koffie aangeboden c.q. geleverde producten, waaronder doch niet uitsluitend koffie- en theeproducten en aanverwante goederen/materialen.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen XXL koffie en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst (op afstand) tussen XXL koffie en afnemer waarop XXL koffie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met XXL koffie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en termijnen

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke of digitale vorm.

2. XXL koffie kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht XXL koffie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nieuwe bestellingen c.q. opdrachten.

4. XXL koffie zal zich inspannen om de door haar genoemde dan wel overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt haar niet in verzuim. In alle gevallen komt XXL koffie pas in verzuim na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, waarbij een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en XXL koffie binnen deze termijn niet alsnog haar verplichtingen is nagekomen. XXL koffie is niet gebonden aan (leverings)termijnen die niet meer gehaald kunnen worden vanwege een omstandigheid die buiten haar macht ligt welke zich na het aangaan van de Overeenkomst heeft voorgedaan.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt XXL koffie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door XXL koffie is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft XXL koffie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal XXL koffie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. XXL koffie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien XXL koffie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. XXL koffie zal uiterlijk bij levering van het product aan een consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.het bezoekadres van de vestiging van XXL koffie waar de consument met klachten terecht kan;

b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 5. Levering

1.XXL koffie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan XXL koffie kenbaar heeft gemaakt. De afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3.Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de afnemer nadat XXL koffie hem hierover heeft geïnformeerd. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4.Komen XXL koffie en de afnemer bezorging overeen, dan geschiedt bezorging kosteloos en voor risico van XXL koffie, tenzij XXL koffie bij het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer de vastgestelde condities heeft medegedeeld. XXL koffie behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5.Indien XXL koffie gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze aan XXL koffie ter beschikking heeft gesteld.

6.Met inachtneming van wat in het aanbod van de producten is vermeld, zal XXL koffie geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

7.De consument heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien de termijn zoals genoemd in het vorige lid niet kan worden nagekomen door XXL koffie. Na ontbinding zal XXL koffie het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

8.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij XXL koffie tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan XXL koffie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.Bij de afnemer die geen consument is, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn over op de afnemer op het moment waarop deze aan de afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Uitsluitend de consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. XXL koffie mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. XXL koffie mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 1. De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
 2. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, bijvoorbeeld: koffie, thee en cups;
 3. producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. overige in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek genoemde producten. Artikel 7. Verplichtingen tijdens de bedenktijd
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als XXL koffie hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan XXL koffie.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) XXL koffie. Dit hoeft niet als XXL koffie heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door XXL koffie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als XXL koffie niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als XXL koffie aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 7. XXL koffie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 8. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft XXL koffie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8. Garantie

 a.XXL koffie staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

b.Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties, zal XXL koffie de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de afnemer, naar keuze van XXL koffie vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de afnemer zich reeds nu het vervangen product aan XXL koffie te retourneren en de eigendom daarover aan XXL koffie te verschaffen.

c.De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van XXL koffie, de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben geprobeerd aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is.

Artikel 9. Prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Artikel 10. Betaling

a.Uitgangspunt is dat de betaling voor de producten door afnemer vooraf geschiedt. Ingeval de afnemer niet vooraf betaalt, dienen de verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst. Bij de consument geldt een uiterste betaaltermijn van 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.

b.Bij betaling per creditcard, Afterpay, of iDeal zijn op de betaling de algemene voorwaarden van toepassing die de uitvoerder van de betaling hanteert. XXL koffie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden in of problemen bij de uitvoering van betalingen per iDeal, Afterpay of Creditcard, zulks in de ruimste zin des woords.

c.Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

d.In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van XXL koffie en de verplichtingen van de afnemer jegens XXL koffie onmiddellijk opeisbaar.

e.XXL koffie heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

a.XXL koffie is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst van de afnemer een voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale factuurbedrag zal bedragen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.

b.Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is hij in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, alsmede over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan XXL koffie de vordering uit handen geven, in welk geval d naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

c.Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Brinks Coffee is gewezen op de te late betaling en XXL koffie de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is XXL koffie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door XXL koffie in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Brinks Coffee totdat afnemer alle verplichtingen uit de met XXL koffie gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door XXL koffie geleverde producten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van XXL koffie veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is afnemer verplicht om XXL koffie daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Tenzij de afnemer een consument is, verplicht hij zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan XXL koffie ter inzage te geven, tenzij de afnemer consument is. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is XXL koffie gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt afnemer zich er jegens XXL koffie bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval XXL koffie zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan XXL koffie en door XXL koffie aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van XXL koffie zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

a.XXL koffie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

♣de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

♣na het sluiten van de overeenkomst XXL koffie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

♣de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

a.Voorts is XXL koffie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

b.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van XXL koffie op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien XXL koffie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

c.Onverminderd het voorgaande, behoudt XXL koffie steeds het recht voor om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

XXL koffie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. XXL koffie heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Informatie en privacy

 1. XXL koffie is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie van de afnemer of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 2. Afnemer verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer door XXL koffie aan derden kunnen worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst/de bestelling of als de afnemer hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze derden zijn uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de afnemer voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de overeenkomst/de bestelling of wanneer de afnemer voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 3. XXL koffie verwerkt persoonsgegevens van de afnemer uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens door XXL koffie in het kader van de levering van producten is de privacyverklaring van XXL koffie van toepassing, welke te vinden is op de website van XXL koffie.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

a.De beperking van aansprakelijkheid zoals omschreven in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de afnemer die geen consument is.

b.Indien door XXL koffie geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van XXL koffie jegens de afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder garanties (artikel 8) is geregeld.

c.De aansprakelijkheid van XXL koffie is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van XXL koffie in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van XXL koffie niet, dan wel slechts gedeeltelijk, uitkeert is de aansprakelijkheid van XXL koffie beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de levering waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van XXL koffie gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van XXL koffie of zijn ondergeschikten.

e.De aansprakelijkheid van XXL koffie voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten.

f.XXL koffie is niet aansprakelijk ingeval van overmacht zoals omschreven in artikel 16.

g.Afnemer vrijwaart XXL koffie voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen XXL koffie en afnemer bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 16. Overmacht

a.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

b.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop XXL koffie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor XXL koffie niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van XXL koffie worden daaronder begrepen.

c.XXL koffie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat XXL koffie zijn verbintenis had moeten nakomen.

d.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e.Voor zover XXL koffie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is XXL koffie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

a.Op elke overeenkomst tussen XXL koffie en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

b.Eventuele geschillen tussen partijen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement waar XXL koffie is gevestigd.

c.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €45,00 en de verzending is gratis

Taal & Valuta